PENJELASAN SYAIKH MUHAMMAD NAJIH TERHADAP NAZHAM JAUHARAH AL-TAUHID KARYA SYAIKH IBRAHIM AL-LAQQANI

 Syaikhina KH. M. Najih Maimoen Dawuh; على نبي جاء بالتوحيد # وقد عرى الدين عن…